Sales Network

Saniffer in China covers customers in Shanghai, Beijing, Shenyang, Wuhan, Xi'an, Shenzhen, Chengdu and Zhengzhou, etc.